عریضه آنلاین

یکی از نیازهای حقوقی رایج، تهیه متون قانونی و لوایح مناسب برای دادگاهها، مراجع اداری و شبه قضایی و سایر مراجع قانونی می باشد که معمولاً از طریق مراجعه به دفاتر وکالت و یا عریضه نویسانی که عمدتاً فاقد تخصص حقوقی اند، تامین می گردد.
برای تعیین نوع خدمات مورد نیاز از قبیل اظهارنامه، نامه های رسمی، دادخواست، درخواست های قانونی و ...با شماره سایت تماس حاصل فرمایید:
021-88561099