حبس زدایی از جرایم غیرعمدی پزشکان

در طی صدور بخشنامه به شماره9000/8675/100رئیس قوه قضاییه مقرر نمود؛ قضات دادگاه ها در رسیدگی به جرایم پزشکی، نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود ، مجازات های جایگزین حبس از نوع جزای نقدی یا دوره مراقبت یا استفاده از خدمات عمومی رایگان را اعمال نمایند .پاسخ ها