آیا می دانید اجرای حکم پرداخت نفقه ازتمام حقوق کارمند است؟

براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی:  ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر می‌دارد: «...دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند...»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. به عبارت دیگر تنها به یک چهارم و یک سوم کسر نمی گردد بلکه به میزان نفقه کسر می گردد. پاسخ ها