طرح «پرونده سلامت روانی و اجتماعی برای مربیان و مدیران مهدهای کودک»

مدیرکل دفتر امور کودکان و مهدهای کودک‌ سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح «پرونده سلامت روانی و اجتماعی برای مربیان و مدیران مهدهای کودک» از سال آینده در مهدهای کودک سراسر کشور خبر داد.

مدیرکل دفتر امور کودکان و مهدهای کودک‌ بهزیستی در ارتباط با تفاوت‌های این طرح با گواهی روانی و جسمانی که در حال حاضر در مهدهای کودک وجود دارد، گفتدر طرح «پرونده سلامت روانی و اجتماعی برای مربیان و مدیران مهدهای کودک»، ارزیابی کاملی از مدیران جدیدالورود و سابق صورت گرفته و به طور کلی و عمومی وضعیت روانی آنان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این طرح مربیان و مدیران در طول سال دو بار مورد ارزیابی‌های روانی و اجتماعی قرار گرفته تا مطمئن شویم این افراد از سلامت کامل برخوردار هستند. وی همچنین ضمن اشاره به اینکه در این طرح به طور ثابت پرونده‌ای برای تمام مربیان و مدیران در سازمان بهزیستی تشکیل می‌شود، گفت: اگر در ارزیابی‌های صورت گرفته نیاز به مداخله سازمان بهزیستی برای خروج این افراد از چرخه مربیگری و مدیریت مهدها باشد، حتما اقدامات لازم در این خصوص صورت می‌گیرد.پاسخ ها