آیا می دانید عدم اجرای رای مراجع حل اختلاف اداره کار از سوی کارفرما، جریمه نقدی درپی دارد؟

مستند به ماده 180 قانون کار چنانچه کارفرما از اجرای رای قطعی شده مراجع حل اختلاف اداره کار خودداری نماید، علاوه بر اجرای آراء مذکور به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.پاسخ ها