آيا مي دانيد بيمه نمودن ساختمان در مقابل آتش سوزي از وظايف مديران ساختمان محسوب مي شود؟

براساس ماده14 قانون تملک آپارتمان ها؛ مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند.پاسخ ها