تسری قانون تعدد جرم به جرایم مواد مخدر

با توجه به رای دیوان عالی کشور قانون تعدد جرم در مورد جرایم مواد مخدر هم لازم الرعایه است. به عبارت دیگر مجرمی که جرایم متعددی را مرتکب شده باشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و فقط مجازات اشد بین آن‌‌‌ها قابل اجرا است. 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.پاسخ ها