آیا می دانید طبق مقررات کار جدید ، فسخ قرارداد کار موقت امکانپذیر است؟

طبق بند ب ماده8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387 (شرایط و نحوه فسخ قرارداد ) به عنوان بند ح به ماده 10 قانون کار الحاق شده است؛ در قراردادهای موقت کار که تاکنون صرفا با انقضای مدت قرارداد، حق عدم تمدید قرارداد برای کارفرما شناخته شده بود، کارفرما می تواند با پیش بینی شرایط فسخ قراردادی، امکان فسخ قرارداد را حتی پیش از انقضای مدت قرارداد را داشته باشد. بنابراین در روابط کاری بین کارفرما با کارگر موقت _که شکل رایج قراردادهای کار است_ تحول قانونی جدیدی ایجاد شده است.پاسخ ها